Focus Netwerk Dementie 2022 

Vijf jaar na het ontstaan en de invoering van de werkwijze netwerk Dementie is de behoefte ontstaan deze te evalueren. Wat is er gerealiseerd van de werkwijze? In hoeverre is deze bekend bij de professionals. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij het toepassen van deze werkwijze. En wat zouden we kunnen verbeteren zodat we passende zorg en ondersteuning aan onze cliënten met dementie en hun mantelzorgers kunnen (blijven) bieden?

De stepped care regiefunctie en de stepped care diagnostiek krijgen daarin een eerste prioriteit.  Voor de regiefunctie zijn we nu een HBO-V aan het werven van de HAN en voor de diagnostiek hebben we de vraag bij huisartsen en geriaters neergelegd om dit samen met de Specialisten Ouderengeneeskundigen te gaan evalueren.

Organisatie van het netwerk
Ook willen we het komend jaar evalueren hoe ons netwerk is georganiseerd. Wat willen we behouden, waar zijn aanpassingen gewenst, waar zit overlap met andere werkgroepen?

Denk hierbij aan de overlegstructuur en doel, samenstelling en werkwijze van het aanjaagteam.

De dementiestandaard
Verder gaat de aandacht in 2022 natuurlijk uit naar aanbevelingen uit de Dementiestandaard en de implementatie daarvan. Eerder gestelde aanbevelingen behouden we als aandachtspunt of werken we verder uit.

Vanuit het kennisdossier: het dementietraject, niet pluisfase, blijven we werken we aan aanbevelingen onder meer over vroegsignalering. We zoeken de verbinding met het project van Mura; vroegsignalering kwetsbare ouderen. We houden aandacht voor het betrekken van de gemeenten en het versterken van de betrokkenheid van het sociaal domein bij het netwerk.

Daarnaast gaan we vanuit het kennisdossier Leven met dementie, Verpleeghuiszorg verder aan de slag met de aanbeveling warme overdracht. Doorontwikkeling, evaluatie en kennisdeling met de netwerkpartners staan hierin centraal.

 Een keuze voor nieuwe aanbevelingen in 2022 moeten we nog maken. Suggesties hiervoor zijn welkom! Heeft u vragen of suggesties, neem dan contact op met ons via  info@dementierivierenland.nl.