Advies en praktische hulp

Advies en praktische hulp

Veel gebruikte afkortingen

PGB, WLZ, ZZP, WMO, CIZ. Er zijn legio afkortingen over wetten en zorgregelingen. We zetten de belangrijkste op een rijtje:

WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning
Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Meer informatie over de WMO leest u op de website www.zorgverandert.nl en op de website van uw gemeente.


CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt samen met de cliënt en zijn/haar  naasten voor welke zorg hij in aanmerking komt vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Het CIZ geeft hiervoor een indicatie. Een indicatie geeft aan hoeveel zorg er gegeven mag worden en in welke vorm. Meer informatie over het CIZ leest u op de website www.ciz.nl.


CAK: Centraal Administratiekantoor
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie over het CAK leest u op de website www.hetcak.nl.

WLZ: Wet Langdurige Zorg
De Wet langdurige zorg (WLZ) regelt zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De Wet langdurige zorg is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ. Meer informatie over de WLZ leest u op de website www.zorgverandert.nl.

ZZP: Zorgzwaartepakket
Het zorgzwaartepakket (ZZP) hoort bij 'zorg met verblijf'. Dat is het recht om in een zorginstelling te wonen, bijvoorbeeld een verpleeghuis. In een zorgzwaartepakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning de cliënt nodig heeft. Meer informatie over het ZZP leest u op de website www.ciz.nl.

PGB: persoonsgebonden budget 
Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt de cliënt zelf wie de zorgverlener wordt. De cliënt/mantelzorger sluit zelf een zorgovereenkomst af en houdt een administratie bij. Meer informatie over het PGB leest u op de websites www.svb.nl en www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl.