Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland
Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Specialisten ouderenzorg, dementieconsulenten en huisartsen samen voor betere zorg

Een hernieuwde kennismaking en verkenning van de mogelijkheden om de samenwerking voor patiënten met dementie verder te verbeteren. Daarvoor kwamen specialisten ouderengeneeskunde (SO’s), dementieconsulenten en een afvaardiging van de huisartsen eind augustus bij elkaar. Ze bespraken de ontwikkelingen en kansen in de samenwerking in de eerstelijnszorg voor ouderen.

Experts met een generalistische blik
Veel huisartsen in de regio vragen de SO’s en de dementieconsulenten al regelmatig in consult. In een aantal praktijken sluiten zij standaard aan bij het multidisciplinaire overleg (MDO) wanneer een oudere met dementie wordt besproken. Hier gaat een lerend effect vanuit. SO’s zien de activiteiten in de eerste lijn als een belangrijk onderdeel van hun takenpakket. Zo kunnen ze ook in de thuissituatie een belangrijke bijdrage leveren aan betere ouderenzorg. De aanwezige huisartsen beaamden dat. De SO is een expert met een brede generalistische blik en de SO heeft meer tijd dan de huisarts voor onderzoek. De kwetsbare oudere is daarbij gebaat.

Platform voor communicatie en informatie-uitwisseling
De behoefte van alle aanwezigen is om gemakkelijker met elkaar in contact te kunnen treden. Die laagdrempelige afstemming moet je organiseren. Nu gaat er nog veel tijd verloren om met elkaar in contact te komen. En als een patiënt (in crisis) wordt gezien, is niet altijd alle relevante informatie in te zien voor de betrokken zorgprofessionals. Een goed werkend, veilig platform voor communicatie en informatie-uitwisseling zou hierbij heel behulpzaam zijn. Binnenkort start Mura een pilot in de regio Rivierenland met communicatieplatform OZOverbindzorg om dit in de praktijk te testen.

Aansluiten bij MDO’s
Belangrijke voorwaarde voor goede samenwerking is dat huisartsen moeten weten welke SO of dementieconsulent zij kunnen benaderen en uitnodigen voor het MDO. Wanneer het nodig is, kunnen zij op verzoek van de huisarts op huisbezoek gaan, om daar de situatie goed in kaart te brengen en te adviseren over behandelingen en interventies. In complexere situaties kunnen ze zelfs (een deel van) de zorg of coördinatie overnemen. De huisartsenzorggroep zal het overzicht actualiseren en de mogelijkheden van consultatie en aansluiten bij MDO’s opnieuw onder de aandacht van de huisartsen brengen. Daarnaast spreken de SO’s en dementieconsulenten af maandelijks een intervisiemoment met elkaar te organiseren.

Financiering vanaf 2020
Een zorgpunt is de financiering van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn vanaf 2020. Dan gaat deze financiering over naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het is nog onduidelijk of dit betekent dat de consultatie van een SO bij een kwetsbare oudere dan onder het eigen risico gaat vallen. Dit zou voor die oudere een drempel kunnen vormen of een reden zijn om zorg te mijden. De zorggroep wil met de SO’s dit knelpunt signaleren bij de zorgverzekeraar. Mura volgt de ontwikkelingen en zorgt dat afspraken binnen ‘Samen… Oud in Rivierenland’ worden gemonitord en geborgd